Ułatwienia dostępu

samorzad m

POCZET SZTANDAROWY

Chorąży: Bartosz Brożyna

Asysta: Paulina Szebestik

             Roksana Dyl

Werblista: Maksymiliam Borgiel

Rada Samorządu Uczniowskiego:

1.      Jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej, powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

2.      Reprezentuje interesy wszystkich uczniów.

3.      Rada SU ustala i zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny oraz czuwa nad terminowością realizacji. 

4.      Współtworzy regulaminy, przepisy, podejmuje i proponuje uchwały.

5.      Przedstawia wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej we wszystkich sprawach dotyczących praw uczniów.

6.      Przedstawiciel Rady SU wchodzi w skład komisji powołanej przez Dyrektora w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

7.      Ma prawo do wydawania opinii w sprawie ucznia odwołującego się do Dyrektora od statutowej kary.

8.  Samodzielnie przygotowuje imprezy kulturalne, oświatowe, rozrywkowe, sportowe, konkursy, pracę na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

9.  Pomaga w organizowaniu i przeprowadzaniu wszelkich imprez organizowanych na terenie szkoły zgodnie z kalendarzem imprez (np. apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny, balach noworocznych i dyskotekach.)

10.  Członkowie Rady reprezentują szkołę na zewnątrz.

12.  Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

13.  Członkostwa w Radzie SU lub Samorządzie Uczniowskim mogą być pozbawieni uczniowie, którzy:

 • Nie przestrzegają regulaminu szkolnego oraz lekceważą podstawowe obowiązki ucznia.
 • Uchylają się od wypełniania obowiązków wynikających z działalności Samorządu.
 • Nie uczestniczą w spotkaniach, posiedzeniach Rady oraz zebraniach plenarnych samorządu Uczniowskiego.

 14.  Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu.

SPRAWOZDANIE PRACY SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

OPIELUN SAMORZĄDU: Barbara Poddańczyk, Grzegorz Juranek                                       

Samorząd Uczniowski SP nr 33 w Katowicach zrzesza 43 członków podzielonych na sekcje:

 • organizacja imprez szkolnych
 • redakcja strony internetowej, multimedialnej strefy ucznia, multimedialnej strefy rodzica
 • telewizja szkolna 33TV

Wykonane zadania

Termin realizacji

1. WYBORY DO RADY MŁODZIEŻOWEJ

 • przedstawienie kandydatów
 • kampania wyborcza

WRZESIEŃ 2022

2. ZEBRANIE CZŁONKÓW RADY MŁODZIEŻOWEJ

·         WYŁONIENIE:

a)      przewodniczącego szkoły

b)      skarbnika

       c) sekretarza

       d) koordynatorów akcji szkolnych

WRZESIEŃ 2022

3. ZEBRANIA TROJEK KLASOWYCH

PAŹDZIERNIK,GRUDZIEŃ,  LUTY. MARZEC, MAJ

4. PRACE STATUTOWE:

 • Opiniowanie dni dodatkowo wolnych
 • Prace nad planem pracy Samorządu Uczniowskiego

- ustalenie dni galowych obowiązkowych dla uczniów

      - ustalenie dni kolorowych

·         Opiniowanie Planu wychowawczego Szkoły

·         Wnioskowanie o pochwałę Dyrektora szkoły

·         Wnioskowanie o przyznanie statuetki: „ Za szczególne zaangażowanie w życie szkoły”

·         Opiniowanie kandydatów do „Złotej Księgi”

·          

WRZESIEŃ 2022

PAŹDZIERNIK 2022

PAŹDZIERNIK 2022

STYCZEŃ, CZERWIEC 2023

CZERWIEC 2023

5. PASOWANIE NA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

- klasy pierwsze SP ( Skok przez tarczę)

WRZESIEŃ 2022

6. WSPÓŁPRACA I PROMOCJA SZKOŁY
    W ŚRODOWISKU
:

·         Szkolna telewizja

·         Serwis informacyjny

·         Redakcja szkolnego facebooka

·         Redakcja strony internetowej szkoły

·         Organizacja Mikołaja dla okolicznych przedszkoli

·         Organizacja Koncertu Noworocznego dla mieszkańców Osiedla Witosa

·         Organizacja Dnia Otwartego szkoły oraz Dnia Absolwenta

·         Organizacja Szkolnego Festynu Rodzinnego: „Bajkowa sobota – serduszko bije na Witosa”

CAŁY ROK SZKOLNY

GRUDZIEŃ 2022

STYCZEŃ 2023

MARZEC 2023

CZERWIEC 2020

7.  ORGANIZACJA I OBSŁUGA AKCJI IMPREZ SZKOLNYCH:

 • „Skok przez tarczę”
 • „Pasowanie na Ucznia” – uczniów kas pierwszych SP

·         Dyskoteka z okazji Dnia Chłopca

·         Dzień Nauczyciela

 • „Kocham Polskę” – koordynacja imprezy

·         Andrzejki

·         Mikołajki dla uczniów klas 1-4 SP

·         Zabawa karnawałowa dla uczniów klas 1-3 SP

·         Poczta Walentynowa – kiermasz Walentynowy, zabawa Walentynkowa

·         Święto szkoły

·         Dzień otwarty szkoły

·         Dzień absolwenta

·         Dyskoteka Wiosenna

 • Dzień Samorządności

·         XIV Zlot Samorządów Szkół Podstawowych woj. śląskiego

WRZESIEŃ 2022

PAŹDZIERNIK 2022

LISTOPAD 2022

GRUDZIEŃ 2022

LUTY 2023

MARZEC  2023

KWIECIEŃ 2023

MAJ 2023

CZERWIEC 2023

8. ORGANIZACJA AKCJI W TYM AKCJI  CHARYTATYWNYCH:

 • Organizacja akcji charytatywnej: „ Odkryj w sobie świętego Mikołaja”
 • Świąteczny Kiermasz Charytatywny
 •  Zbiórka dla domu dziecka Stanica

GRUDZIEŃ 2022

MARZEC  2023

9. WYSTĘPY SCENICZNE:

 • Etiuda taneczna
 • Przedstawienie na Dzień Samorządności

Koncert Noworoczny

Dzień Samorządności

10. Włączenie się do realizacji Programu Profilaktyki Prozdrowotnej

CAŁY ROK SZKOLNY

11. WYSTAWIANIE POCZTU SZTANDAROWEGO

z okazji świąt państwowych i szkolnych.

-Trzymanie warty honorowej przy grobie patrona szkoły.

CAŁY ROK

12. WSPÓŁPRACA Z DYREKCJA SZKOŁY ORAZ RADĄ RODZICÓW

CAŁY ROK SZKOLNY

do góry