Ułatwienia dostępu

Złota księga - regulamin

 

Regulamin „Złotej Księgi" Szkoły Podstawowej nr 33
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Stanisława Ligonia
w Katowicach

§ 1

Wychowawcy klas IV Szkoły Podstawowej informują uczniów o możliwości wpisu
do „Złotej Księgi" po ukończeniu klasy VIII Szkoły Podstawowej.

§ 2

Prawo do składania wniosków kandydatów do wpisu do „Złotej Księgi" posiadają:

 • Dyrekcja
 • Członkowie Rady Pedagogicznej
 • Rada Rodziców
 • Samorząd Uczniowski
 • Zarząd UKS
 • Inne instytucje środowiskowe, działające poza szkołą

§ 3

 1. Wnioski w dwóch egzemplarzach o przyznanie wpisu do „Złotej Księgi" należy składać do 1.06. każdego roku do dyrektora szkoły, według ustalonego wzoru (załącznik nr 1).
 2. Wniosek może być złożony po uzyskaniu pisemnej zgody ucznia i rodzica.
 3. Wnioski z nazwiskami i osiągnięcia kandydatów będą udostępnione do wglądu w sekretariacie szkoły od 1.06 do 3.06.
 4. Wychowawcy klas VIII zapoznają uczniów z nazwiskami kandydatów w bieżącym roku w terminie od 1.06 do 3.06.
 5. Prawo do pisemnego podania do dyrektora będzie posiadał uczeń, który uważa, że spełnił kryteria, a nie został wytypowany. Takie podanie należy złożyć w terminie 4-5 czerwca danego roku szkolnego. Podanie musi zawierać wykaz osiągnięć ucznia.
 6. Podanie mogą złożyć rodzice w imieniu ucznia.

Kryteria przyznania wpisu do „Złotej Księgi"

§ 4

Kandydat do nagrody musi obowiązkowo spełniać kryterium nr 1 i co najmniej jedno
z pozostałych (2, 3a, b, 4)

 1. Wzorowa ocena zachowania na koniec każdej klasy - IV, V, VI, VII, VIII SP
 2. Kandydat uzyskał tytuł laureata lub finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego organizowanego przez Śląskie Kuratorium Oświaty
 3. Kandydat został indywidualnym laureatem innych konkursów (sportowych, artystycznych, lub innych przedmiotowych)
  a)  co najmniej dwóch na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym;
  b)  co najmniej trzech na szczeblu wojewódzkim
 4. Wyróżnia się szczególną aktywnością społeczną poza szkołą (w formie wolontariatu), wiarygodnie udokumentowaną, potwierdzoną zaświadczeniami, podziękowaniami itd.

Tryb przyznawania nagrody  - Wpis do „Złotej Księgi"

§ 5

 1. Dyrektor wprowadza do początkowego porządku obrad konferencji zatwierdzającej wyniki klasyfikacji w bieżącym roku punkt obrad dotyczący rozpatrzenia złożonych
  w terminie wniosków.
 2. Do udziału w tej części konferencji mogą zostać zaproszeni przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.
 3. Na w/w konferencji wychowawca prezentuje osiągnięcia wychowanka.
 4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, przedstawicieli Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, kandydat, który spełnił w/w kryteria, uzyskuje wpis do „Złotej Księgi"
 5. Wnioski, które nie uzyskały akceptacji będą uzasadnione pisemnie i przekazane do wiadomości zainteresowanym stronom.

 

Tryb odwoławczy

§ 6

 1. Kandydat, który nie otrzymał wpisu do „Złotej Księgi" (a jego zdaniem spełnił kryteria) ma prawo złożyć pisemne podanie do dyrekcji szkoły do 30.06.. Podanie wraz z osiągnięciami zostanie rozpatrzone według ustalonego trybu przyznawania wpisu do „Złotej Księgi".
 2. Na konferencji rozpoczynającej nowy rok szkolny w głosowaniu tajnym - jeden głos na kandydata Rada Pedagogiczna, przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego akceptują kandydaturę zwykłą większością głosów.

Załączniki:

Wniosek o wpis do "Złotej Księgi".docx

do góry