Ułatwienia dostępu

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

I. Postanowienia ogólne:

● Wolontariat - to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
● Wolontariusz - z języka łacińskiego: volontarius - dobrowolny, chętny.
Współczesna definicja określa wolontariusza jako kogoś, kto dobrowolnie, bez wynagrodzenia, świadomie działa na rzecz innych nie będących jego bliskimi. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego. Mogą to być również działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
● Wolontariat szkolny - inicjatywa uczniów, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. Szkolne Koło Wolontariusza (zwany dalej SKW) jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy niezależnie od swojego pochodzenia, wyznawanej religii czy światopoglądu chcą pomagać potrzebującym.

II. Cele i sposoby działania Szkolnego Koła Wolontariatu:

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz propagowanie tej idei;
2. Uwrażliwienie młodzieży na cierpienie, samotność oraz potrzeby innych;
3. Rozwijanie empatii;
4. Kształtowanie i rozwijanie postaw prospołecznych;
5. Inspirowanie uczniów do aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego;
6. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
7. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów umiejętności działania zespołowego;
8. Budowanie pozytywnej atmosfery w szkole;
9. Budowanie atmosfery sprzyjającej samorealizacji;
10. Poszerzanie zainteresowań;
11. Aktywne współdziałanie z organizacjami społecznymi;
12. Zdobywanie przez uczniów doświadczenia w nowych dziedzinach życia;
13. Wspieranie ciekawych, kreatywnych inicjatyw młodzieży szkolnej;
14. Przedstawienie działalności wybranych organizacji charytatywnych;
15. Prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji oraz organizacji społecznych.

III. Wolontariusze:

1. Prawa wolontariusza:

Wolontariusz ma prawo do:
a. zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw.
b. podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole
c. wsparcia ze strony opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu.
d. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
e. Każdy ma prawo przystąpić do Koła jak i z niego odejść, uprzedzając o tym odpowiednio wcześniej opiekunów Szkolnego Koła Wolontariusza.

2. Obowiązki wolontariusza:

a. niepełnoletni członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie.
b. wolontariusz ma obowiązek regularnie uczestniczyć w spotkaniach i pracach Szkolnego Koła Wolontariatu.
c. wolontariusze są odpowiedzialni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
d. wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za wykonywaną pracę w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu, co nie wyklucza pozamaterialnego systemu nagradzania, w dowód uznania determinacji młodych ludzi, by działać na rzecz innych.
e. członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.
f. wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariusza.

3. Cechy wolontariusza:

a. chęć do działania;
b. chęć do niesienia pomocy potrzebującym;
c. umiejętność wygospodarowania wolnego czasu;
d. odwaga, empatia, cierpliwość i otwartość;
e. odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność;
f. wysoka kultura osobista;
g. życzliwość;

4. Kodeks etyczny wolontariusza:

1. Bądź zdecydowany - zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
    ● Praca w Szkolnym Kole Wolontariatu jest zobowiązaniem.
    ● Wykonaj to, co zgodziłeś się zrobić.
    ● Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
2. Bądź pełen pomysłów - zgłaszaj swoje sugestie odnośnie akcji Szkolnego Koła Wolontariatu.
3. Przestrzegaj naszych zasad- nie krytykuj tych, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
4. Nie bój się pytać o rzeczy, których nie rozumiesz.
5. Bądź otwarty - rozszerzaj swoją wiedzę, ucz się również od kolegów, koleżanek.
6. Staraj się rozwijać – dowiaduj się jak najwięcej o organizacji, w której zdecydowałeś się działać.
7. Nie sprzeciwiaj się kontroli nad sobą - w ten sposób zdobywasz doświadczenie i masz pewność, że dobrze wykonujesz powierzone zadania.
8. Działaj w zespole - znajdź dla siebie miejsce w grupie. Jedna osoba działająca na własną rękę bywa mało skuteczna.

5. Rezygnacja z pracy w Szkolnym Kole Wolontariatu:

1. Każdy wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy w SKW.
2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma 2 tygodnie na dostarczenie opiekunowi SKW pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodziców/ opiekunów.

6. Pozamaterialny system nagradzania:

1. Uczeń może uzyskać dodatkowe 3 punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych, zwłaszcza w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska
2. Uczeń na przełomie VII i VIII klasy, który chce uzyskać punkty musi zrealizować co najmniej 70 godzin pracy w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska
3. Prace w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu nie mogą odbywać się w trakcie lekcji
4. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej 7 dni przed czerwcową konferencją klasyfikacyjną.
5. Zaświadczenie musi zawierać:
    ● nazwę placówki,
    ● pieczątkę i podpisy osob osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem,
    ● rodzaj wykonywanej pracy
    ● okres, w którym wolontariusz wykonywał pracę
    ● ilość zrealizowanych
6. Ostateczną decyzję o uzyskaniu przez uczniów wpisu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej podejmuje Rada Pedagogiczna na czerwcowej konferencji klasyfikacyjnej.

IV. Zadania opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu:

1. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje wolontariat szkolny.
2. Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości.
3. Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy.
4. Organizowanie spotkań organizacyjnych, mających na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków.
5. Tworzenie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu pracy.
6. Organizowanie wspólnie z wolontariuszami Dnia Wolontariusza
7. Raz w roku szkolnym (do końca zajęć edukacyjnych w czerwcu) - złożenie sprawozdania do Dyrektora Szkoły z działalności SKW;

V. Zadania szkoły:

1. Stworzenie życzliwej atmosfery wokół idei wolontariatu;
2. Stworzenie warunków umożliwiających realizację programu SKW;
3. Podtrzymywanie współpracy z instytucjami korzystającymi z pomocy wolontariuszy;
4. Pomoc w nagradzaniu uczniów zaangażowanych w ideę wolontariatu;

VI. Obszary działania Szkolnego Koła Wolontariatu:

Aktywność wolontariusza działającego w Szkolnym Kole Wolontariatu ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne. 
Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań:

 na terenie szkoły i na rzecz szkoły: poza terenem szkoły: 
 - pomoc koleżeńska  - akcje charytatywne wspierające instytucje
 - akcje wolontariatu w szkolne;  - współpraca z instytucjami


VII. Formy działania SKW:

Do form działalności SKW można zaliczyć:
    ● zbiórki darów rzeczowych;
    ● zbiórki pieniędzy do puszek;
    ● udział w akcjach charytatywnych;
    ● udział w wydarzeniach kulturalnych - koncerty, spektakle, przedstawienia;
    ● odwiedziny chorych, wspólne spędzanie czasu;
    ● organizacja wydarzeń kulturalnych- koncertów, przedstawień;
    ● promocja wolontariatu w środowisku lokalnym;
    ● opieka nad młodszymi uczniami;
    ● korepetycje uczniowskie;

VIII. Ewaluacja:

1. Sprawozdanie z pracy SKW;
2. Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;
3. Strona WWW szkoły i szkolny facebook - zakładka o SKW;
4. Podziękowania od osób prywatnych, fundacji, stowarzyszeń i instytucji;
5. Karta Aktywności Wolontariusza;

IX. Nagradzanie wolontariuszy:

Formy nagradzania:
1. Pochwała Opiekunów SKW - wpis do e-dziennika;
2. Dyplom Honorowego Wolontariusza;
3. Pochwała Dyrektora Szkoły;
4. Powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań;
5. List gratulacyjny do rodziców Wolontariusza;
6. Punkty za wolontariat - zgodnie z kryteriami wolontariatu - uprawniające do wpisu na świadectwo;

 Załączniki:

do góry